Algemene Voorwaarden

Afzeggen van een afspraak

Lukt het niet om naar een afspraak te komen, maken we graag een nieuwe afspraak. Let op; wanneer de afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, zullen wij een half gesprek in rekening brengen (45,00 euro).

Afwezigheid

Tijdens afwezigheid van de psycholoog van Villa VIP, worden er afspraken gemaakt over de te overbruggen periode. Mochten er dringende vragen zijn, is er de mogelijkheid met een collega-psycholoog binnen Villa VIP te overleggen.
Wanneer er zich onverhoopt een crisissituatie voordoet, wordt geadviseerd contact op te nemen met de huisarts.

Privacy

Alles wat in de behandeling ter sprake komt, valt onder het beroepsgeheim van de kinder- en jeugdpsycholoog, die werkt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet geeft aan dat persoonlijke informatie alleen mag worden gebruikt voor de behandeling. Soms is het voor de behandeling goed, om wel te overleggen met anderen buiten Villa VIP. We zullen daarvoor altijd eerst jouw schriftelijke toestemming vragen.

Het dossier

Villa VIP houdt een dossier bij over het verloop van de behandeling. Hierin worden alle ingevulde formulieren en vragenlijsten bewaard. Ook de aantekeningen van de behandelcontacten en aantekeningen van overleg met anderen zoals school, huisarts of andere hulpverleners worden bewaard. Het dossier is eigendom van Villa VIP. De cliënt heeft wel het recht het dossier in te zien of een kopie op te vragen. Villa VIP is verplicht het dossier tot vijftien jaar nadat de behandeling is afgesloten, te bewaren. Om het dossier eerder dan de wettelijke termijn te laten vernietigen, moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend.

Klachtenregeling

Villa VIP staat voor een veilige en open manier van werken en wil de cliënt zo zorgvuldig mogelijk behandelen. Toch kan het voorkomen dat er een vraag of klacht over de behandeling is. Uiteraard hopen wij dat een ieder zich veilig genoeg voelt binnen Villa VIP om dit met de psycholoog zelf te bespreken. Dit kan tijdens een gesprek of via de mail. We kunnen dan samen naar een oplossing zoeken die voor alle partijen goed voelt. Mochten we er in een gezamenlijk gesprek toch niet uitkomen, dan kan contact worden opgenomen met het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).  Een klacht kan worden ingediend bij het College van Toezicht van het NIP. Voor meer informatie over de klachtenregeling kunt u terecht op www.psynip.nl.